Telerau ac Amodau

1. DIFFINIADAU

 1. Mae “Prynwr” yn golygu unigolyn neu sefydliad sy’n prynu neu’n cytuno i brynu Nwyddau gan y Gwerthwr;
 2. Mae “Defnyddiwr” yn cael yr ystyr a briodolir yn adran 12 o Ddeddf Telerau Contract Annheg 1977;
  1. Mae “Contract” yn golygu’r contract rhwng y Gwerthwr a’r Prynwr ar gyfer gwerthu a phrynu Nwyddau sy’n ymgorffori’r Telerau ac Amodau hyn;
  2. Mae “Nwyddau” yn golygu’r eitemau y mae’r Prynwr yn cytuno i’w prynu gan y Gwerthwr;
  3. Mae “Gwerthwr” yn golygu Atebol Cyfyngedig, Adeiladau’r Fagwyr, Llandre, Aberystwyth, Ceredigion SY24 5AQ;
  4. “Telerau ac Amodau” yw’r telerau ac amodau gwerthu a nodir yn y ddogfen hon ac unrhyw delerau ac amodau arbennig y cytunwyd arnynt yn ysgrifenedig gan y Gwerthwr.

2. AMODAU

 1. Ni fydd unrhyw beth yn y Telerau ac Amodau hyn yn effeithio ar hawliau statudol y Prynwr fel defnyddiwr.
 2. Bydd y Telerau ac Amodau hyn yn berthnasol i bob contract ar gyfer gwerthu Nwyddau gan y Gwerthwr i’r Prynwr a bydd yn drech nag unrhyw ddogfennau neu ohebiaeth arall gan y Prynwr.
 3. Ystyrir bod derbyn y Nwyddau yn dystiolaeth bendant bod y Prynwr yn derbyn y Telerau ac Amodau hyn.
 4. Bydd unrhyw amrywiad i’r Telerau ac Amodau hyn (gan gynnwys unrhyw delerau ac amodau arbennig y cytunwyd arnynt rhwng y partïon) yn amhriodol oni bai bod y Gwerthwr yn cytuno’n ysgrifenedig.

3. ARCHEBU

 1. Ystyrir bod pob archeb am Nwyddau yn gynnig gan y Prynwr i brynu Nwyddau yn unol â’r Telerau ac Amodau hyn ac yn amodol ar gael eu derbyn gan y Gwerthwr. Gall y Gwerthwr ddewis peidio â derbyn archeb am unrhyw reswm.
 2. Os nad yw’r Nwyddau a archebir gan y Prynwr ar gael o stoc, hysbysir y Prynwr a rhoddir yr opsiwn iddo naill ai aros nes bod y Nwyddau ar gael o stoc neu ganslo’r archeb a chael ad-daliad llawn.
 3. Wrth wneud archeb drwy wefan Atebol, disgrifir y camau technegol y mae angen i’r Prynwr eu cymryd i gwblhau’r broses archebu wrth i chi fynd ar hyd y broses archebu.

4. PRIS A THALIAD

 1. Pris y Nwyddau fydd yr un a nodir ar wefan y Gwerthwr. Mae’r Pris yn cynnwys TAW.
 2. Bydd cyfanswm y pris prynu, gan gynnwys TAW a thaliadau dosbarthu, yn cael ei arddangos ym masged siopa’r Prynwr cyn cadarnhau’r archeb.
 3. Ar ôl i’r archeb gael ei derbyn, bydd y Gwerthwr yn cadarnhau drwy e-bost fanylion, disgrifiad a phris y Nwyddau. Os yw’r rhain yn wahanol i’r manylion, y disgrifiad a/neu’r pris a ddangosir ar y wefan, bydd gan y Prynwr hawl i ganslo’r archeb.
 4. Rhaid talu’r Pris ynghyd â TAW a thaliadau dosbarthu yn llawn cyn anfon y Nwyddau.
 5. Yn achos gwerthiannau eraill, bydd taliadau’r Pris ynghyd â TAW a thaliadau dosbarthu yn ddyledus o fewn 14 diwrnod i ddyddiad derbyn yr anfoneb a ddarparwyd gan y Gwerthwr.

5. HAWLIAU GWERTHWR

 1. Mae’r Gwerthwr yn cadw’r hawl i addasu pris a manyleb unrhyw eitem ar y wefan yn ôl ei ddisgresiwn.
 2. Mae’r Gwerthwr yn cadw’r hawl i dynnu unrhyw nwyddau o’r wefan yn ôl ar unrhyw adeg.
 3. Ni fydd y Gwerthwr yn atebol i unrhyw un am dynnu yn ôl unrhyw Nwyddau o’r wefan nac am wrthod prosesu archeb.

6. GWARANT

Mae’r Gwerthwr yn gwarantu y bydd y Nwyddau ar adeg eu hanfon yn cyfateb i’r disgrifiad a roddwyd gan y Gwerthwr. Ac eithrio pan fo’r Prynwr yn delio fel Defnyddiwr, mae’r holl warantau, amodau neu delerau eraill sy’n ymwneud ag addasrwydd i’r diben, masnacheiddio neu gyflwr y Nwyddau, pa un a ydynt wedi’u hawgrymu gan Statud, cyfraith gyffredin neu fel arall yn cael eu heithrio, ac mae’r Prynwr yn fodlon ar addasrwydd y Nwyddau at ddiben y Prynwr.

7. DOSBARTHU

 1. Fel arfer, bydd nwyddau a ddosberthir yn y DU yn cael eu hanfon o fewn un diwrnod gwaith i dderbyn archeb.
 2. Fel arfer, bydd nwyddau a ddosberthir y tu allan i’r DU yn cael eu hanfon o fewn un diwrnod gwaith i dderbyn archeb.
 3. Pan gytunwyd ar ddyddiad dosbarthu penodol, a lle na ellir bodloni’r dyddiad dosbarthu hwn, hysbysir y Prynwr a rhoddir cyfle iddo gytuno ar ddyddiad dosbarthu newydd neu dderbyn ad-daliad llawn.
  1. Bydd y Gwerthwr yn gwneud pob ymdrech i fodloni unrhyw ddyddiad y cytunwyd arno i’w gyflwyno. Ym mha bynnag achos, ni fydd amser cyflwyno yn hanfodol ac ni fydd y Gwerthwr yn atebol am unrhyw golledion, costau, iawndal neu dreuliau a ysgwyddir gan y Prynwr neu unrhyw drydydd parti sy’n codi’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol o unrhyw fethiant i fodloni unrhyw ddyddiad dosbarthu amcangyfrifedig.
  2. Bydd y Nwyddau’n cael eu dosbarthu i gyfeiriad y Prynwr a bennir yn yr archeb a bydd y Prynwr yn gwneud yr holl drefniadau angenrheidiol i ddarparu’r Nwyddau pryd bynnag y cânt eu tendro i’w dosbarthu.
  3. Bydd teitl a risg yn y Nwyddau yn trosglwyddo i’r Prynwr wrth ddosbarthu’r Nwyddau.

8. CANSLO A DYCHWELYD

 1. a. Bydd y Prynwr yn archwilio’r Nwyddau ar unwaith ar ôl eu derbyn a byddant yn hysbysu’r Gwerthwr o fewn 10 diwrnod i’w dosbarthu os yw’r Nwyddau wedi’u difrodi neu os nad ydynt yn cydymffurfio ag unrhyw un o’r Contract. Os bydd y Prynwr yn methu â gwneud hynny, ystyrir bod y Prynwr wedi derbyn y Nwyddau.
  1. Pan wneir honiad o ddiffyg neu ddifrod, bydd y Nwyddau’n cael eu dychwelyd gan y Prynwr i’r Gwerthwr. Bydd gan y Prynwr hawl i ad-daliad (gan gynnwys costau dosbarthu) ynghyd ag unrhyw ffioedd postio’n ôl os yw’r Nwyddau mewn gwirionedd yn ddiffygiol.
  2. Os ydych yn ddefnyddiwr, mae gennych yr hawl, yn ogystal â’ch hawliau eraill, i ganslo’r Contract a chael ad-daliad drwy roi gwybod i ni’n ysgrifenedig neu drwy e-bost o fewn 7 diwrnod gwaith llawn i dderbyn y Nwyddau. Rhaid dychwelyd nwyddau ar eich cost eich hun a dylid eu hyswirio’n ddigonol yn ystod y daith yn ôl. Byddwch yn derbyn ad-daliad o’r holl arian a dalwyd am y Nwyddau (gan gynnwys taliadau dosbarthu) ac eithrio ffioedd postio’n ôl, o fewn 30 diwrnod i’w ganslo.
  3. Rhaid i nwyddau sydd i’w dychwelyd ddangos yn glir y rhif archeb a gafwyd gan y Gwerthwr ar y pecyn.
  4. Pan welir bod Nwyddau a ddychwelwyd wedi’u difrodi oherwydd bai’r Prynwr, bydd y Prynwr yn atebol am y gost o gywiro difrod o’r fath.

9. CYFYNGU AR ATEBOLRWYDD

 1. Ac eithrio fel y gellir ei awgrymu gan y gyfraith lle mae’r Prynwr yn delio fel Defnyddiwr, os bydd y Gwerthwr yn torri’r Telerau ac Amodau hyn, bydd rhwymedïau’r Prynwr yn cael eu cyfyngu i iawndal na fydd o dan unrhyw amgylchiadau yn fwy na Phris y Nwyddau ac ni fydd y Gwerthwr o dan unrhyw amgylchiadau yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod anuniongyrchol damweiniol neu ganlyniadol o gwbl.
 2. Ni fydd unrhyw beth yn y Telerau ac Amodau hyn yn eithrio nac yn cyfyngu ar atebolrwydd y Gwerthwr am farwolaeth neu anaf personol sy’n deillio o esgeulustod y Gwerthwr neu asiantau neu gyflogeion y Gwerthwr.

10. HEPGOR

Ni fydd unrhyw hepgoriad gan y Gwerthwr (boed yn benodol neu’n ymhlyg) wrth orfodi unrhyw un o’i hawliau o dan y contract hwn yn rhagfarnu ei hawliau i wneud hynny yn y dyfodol.

11. FORCE MAJEURE

Ni fydd y Gwerthwr yn atebol am unrhyw oedi neu fethiant i gyflawni unrhyw un o’i rwymedigaethau os yw’r oedi neu fethiant yn deillio o ddigwyddiadau neu amgylchiadau y tu allan i’w reolaeth resymol, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i weithredoedd Duw, streiciau, cloi allan, damweiniau, rhyfel, tân, peiriannau neu offer yn torri, neu brinder, neu nad oes deunyddiau crai ar gael o ffynhonnell gyflenwi naturiol, a bydd gan y Gwerthwr hawl i estyniad rhesymol o’i rwymedigaeth.

Os yw unrhyw deler neu ddarpariaeth o’r Telerau ac Amodau hyn yn annilys, yn anghyfreithlon neu’n amhosibl ei orfodi am unrhyw reswm gan unrhyw lys awdurdodaeth gymwys, bydd darpariaeth o’r fath yn cael ei gwahanu a bydd gweddill y darpariaethau o hyn ymlaen yn parhau mewn grym ac effaith lawn fel pe bai’r Telerau ac Amodau hyn wedi’u cytuno gyda’r ddarpariaeth anghyfreithlon neu amhosibl ei dileu.

13. NEWIDIADAU I DELERAU AC AMODAU

Bydd gan y Gwerthwr hawl i newid y Telerau ac Amodau hyn ar unrhyw adeg.

14. LLYWODRAETH CYFRAITH AC AWDURDODAETH

Caiff y Telerau ac Amodau hyn eu llywodraethu a’u dehongli yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr ac mae’r partïon drwy hyn yn ddarostyngedig i awdurdodaeth unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.